Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Při vyplňování formuláře  nám poskytujete tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresu
 • Email
 • Telefon
 • Číslo účtenky
 • IP adresu počítače, z kterého formulář vyplňujete

Tímto jako účastník soutěže, která je organizována obchodní společnosti MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 649 42 422, se sídlem Libušská 221/264a, Praha 4 – Libuš, PSČ 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42387 (dále také jen jako „Společnost“), nebo je organizována mediálním partnerem Společnosti, souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu a způsobem níže uvedeným.
Na základě Vašeho souhlasu bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa. Vaše údaje bude Společnost zpracovávat za účelem zajištění průběhu soutěže a předání výhry výhercům. Budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, maximálně 2 roky.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Současně Vás informujeme, že máte tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Společnost osobní údaje zaměstnance zpracovává nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí)
 • právo na opravu (tj. v případě, že se zaměstnanec domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů)
 • právo na výmaz – právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může zaměstnanec požadovat výmaz svých osobních údajů)
 • právo na přenositelnost údajů k jinému správci (tj. subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci)
 • právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy může subjekt údajů)
 • právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování)
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy). Pokud je zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů a souhlas byl následně odvolán, není tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).
  Společnost nikdy neposkytuje osobní údaje účastníků soutěže třetím osobám s výjimkou plnění zákonných povinností a mediálnímu partnerovi Společnosti. Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat automatizovaně i manuálně jen za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří se podílejí na realizaci soutěže.
 • Bližší informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na internetových stránkách Společnosti www.marimex.cz.