Pravidla soutěže Vyhraj s Marimex

I. Název soutěže

Vyhraj s Marimex (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Marimex CZ, s.r.o. se sídlem Libušská 221/264a, Praha 4, 142 00, IČ: 64942422
Zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42387. Číslo registrace na UOOU: 00034593
(dále jen „Organizátor“)

III. Termín soutěže

Soutěž se bude konat v termínu od 15. 5. 2018 do 30. 6. 2018.

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:

 • zakoupit v období konání soutěže jakýkoliv produkt Marimex a uschovat doklad o zaplacení
 • vyplnit registrační formulář umístěný na stránkách Soutěže www.25letmarimex.cz v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefon, číslo účtenky/faktury, název prodejny, datum nákupu
 • splnit Pravidla soutěže
 • udělit souhlas ke zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro účely Soutěže
 • na emailovou výzvu Organizátora Soutěže předložit Organizátorovi účtenku prokazující nákup produktu Marimex uskutečněný v období konání Soutěže tj. 15. 5. – 30. 6. 2018 odesláním její fotografie/scanu na e-mail info@25letmarimex.cz (dále jen „Podmínky účasti v Soutěži“).
 • Upozornění: Potvrzení objednávky (např. email od eshopu apod.) NENÍ doklad o zaplacení. Tím je pouze účtenka z pokladny, zjednodušený daňový doklad nebo faktura.
  Výzva Organizátora o výhře může být poskytovateli emailových schránek vyhodnocena jako hromadné sdělení, případně jako spam. Doporučujeme proto v den uveřejnění výherců kontrolovat celou emailovou schránku.

V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).

Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.

V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit.

Každý Účastník může vyhrát pouze jednou v každém základním kole. Ve finálovém kole vyhrají 4 Účastníci, součástí finálového losování budou všichni Účastníci. Finálové kolo může tedy vyhrát i Účastník, který již vyhrál v kole základním.

VI. Losování výherců

Celkem proběhne 6 losovacích kol. Přičemž prvních pět losovacích kol je základních a v posledním 6. finálním kole se hraje o hlavní výhry. O zařazení do losovacího kola rozhoduje datum registrace účetního dokladu.

1. kolo probíhá od 15. 5. 2018 do 27. 5. 2018 a losuje se dne 28. 5. 2018. Soutěžící mohou získat více než 500 cen.
2. kolo probíhá od 28. 5 2018 do 3. 6. 2018 a losuje se dne 4. 6. 2018. Soutěžící mohou získat více než 500 cen.
3. kolo probíhá od 4. 6. 2018 do 10. 6. 2018 a losuje se dne 11. 6. 2018. Soutěžící mohou získat více než 500 cen.
4. kolo probíhá od 11. 6. 2018 do 17. 6. 2018 a losuje se dne 18. 6. 2018. Soutěžící mohou získat více než 500 cen.
5. kolo probíhá od 18. 6. 2018 do 24. 6. 2018 a losuje se dne 25. 6. 2018. Soutěžící mohou získat více než 500 cen.
6. finální kolo probíhá od 15. 5. 2018 do 30. 6. 2018 a losuje se dne 2. 7. 2018. Soutěžící mohou získat tyto výhry: 3x zájezd do Evropy od Blue Style, 1x osobní automobil Kia cee’d SW.

V sídle Pořadatele se náhodným výběrem z databáze zaslaných registrací obsahující všechny přihlášené Účastníky vylosuje ve vztahu ke každé výhře jeden výherce (dále jen „Výherce“). Slosování se provede za účasti komise složené ze tří členů určených Organizátorem (dále pouze „Komise“). Po uskutečnění slosování Komise zhotoví zápis, ve kterém popíší průběh slosování a ve kterém budou uvedeni Výherci všech výher, a to v rozsahu všech osobních údajů uvedených při registraci Účastníka. Členové Komise jsou povinni dbát na práva a oprávněné zájmy Účastníků, zejména s ohledem na ochranu jejich osobních údajů.

VII. Výhry

Výherci finálového kola mohou získat následující hlavní výhry:

 • 1x osobní automobil Kia cee‘d SW
 • 3x zájezd do Evropy od Blue Style

Výherci základních kol mohou získat následující výhry:

 • Produkty Marimex
 • Produkty od partnerů soutěže

Těmito výhrami se rozumí celkový počet výher základních kol. Výhry budou rozděleny v jednotlivých soutěžních týdnech takto:

1. kolo:

 • 10x Vstupenka na Prima Fest pro dvě osoby
 • 20x Bazén Tampa RATAN 3,66 x 0,91 m Ratan
 • 10x Bazén Florida 3,66 x 1,22 m
 • 14x Trampolína Marimex 366 cm
 • 5x Sestava houpaček Marimex 2012
 • 4x Písková filtrace ProStar 4
 • 25x Startovací sada bazénové chemie Marimex
 • 50x Bazénový vysavač Star Vac
 • 25x Plastové míčky 200 ks
 • 100x Světelný řetěz 200 LED barevný
 • 300x Doprava zdarma

2. kolo:

 • 10x Vstupenka na Prima Fest pro dvě osoby
 • 20x Bazén Tampa RATAN 3,66 x 0,91 m Ratan
 • 10x Bazén Florida 3,66 x 1,22 m
 • 14x Trampolína Marimex 366 cm
 • 5x Sestava houpaček Marimex 2012
 • 4x Písková filtrace ProStar 4
 • 25x Startovací sada bazénové chemie Marimex
 • 50x Bazénový vysavač Star Vac
 • 25x Plastové míčky 200 ks
 • 100x Světelný řetěz 200 LED barevný
 • 300x Doprava zdarma

3. kolo:

 • 10x Vstupenka na Prima Fest pro dvě osoby
 • 20x Bazén Tampa RATAN 3,66 x 0,91 m Ratan
 • 10x Bazén Florida 3,66 x 1,22 m
 • 14x Trampolína Marimex 366 cm
 • 5x Sestava houpaček Marimex 2012
 • 4x Písková filtrace ProStar 4
 • 25x Startovací sada bazénové chemie Marimex
 • 50x Bazénový vysavač Star Vac
 • 25x Plastové míčky 200 ks
 • 100x Světelný řetěz 200 LED barevný
 • 300x Doprava zdarma

4. kolo:

 • 10x Vstupenka na Prima Fest pro dvě osoby
 • 20x Bazén Tampa RATAN 3,66 x 0,91 m Ratan
 • 10x Bazén Florida 3,66 x 1,22 m
 • 14x Trampolína Marimex 366 cm
 • 5x Sestava houpaček Marimex 2012
 • 4x Písková filtrace ProStar 4
 • 25x Startovací sada bazénové chemie Marimex
 • 50x Bazénový vysavač Star Vac
 • 25x Plastové míčky 200 ks
 • 100x Světelný řetěz 200 LED barevný
 • 300x Doprava zdarma

5. kolo:

 • 10x Vstupenka na Prima Fest pro dvě osoby
 • 20x Bazén Tampa RATAN 3,66 x 0,91 m Ratan
 • 10x Bazén Florida 3,66 x 1,22 m
 • 14x Trampolína Marimex 366 cm
 • 5x Sestava houpaček Marimex 2012
 • 4x Písková filtrace ProStar 4
 • 25x Startovací sada bazénové chemie Marimex
 • 50x Bazénový vysavač Star Vac
 • 25x Plastové míčky 200 ks
 • 100x Světelný řetěz 200 LED barevný
 • 300x Doprava zdarma

V kole finálovém se soutěží pouze o hlavní výhry:

 • 1x automobil Kia cee’d SW
 • 3x zájezd do Evropy od Blue Style

VIII. Zveřejnění výherců

Zveřejnění výherců proběhne v 16:00 v den následující po dni slosování. Výherci budou uvedeni na www.25letmarimex.cz.

IX. Předání výhry

Soutěž bude vyhodnocena a Výherci budou vyhlášeni způsobem uvedeným v tomto odstavci.

Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy doložit účtenku za nákup produktů Marimex, potvrdit platnou doručovací adresu na území ČR, a další podmínky uvedené v čl. IV. těchto Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal. O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen.

Každý Výherce bude kontaktován na své e-mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do Soutěže, a to během následujícího pracovního dne od slosování, které proběhne dne 28. 5., 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6. a 2. 7. 2018. Výherce bude vyzván k tomu, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 7 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná.

Výherci jsou povinni Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 7 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Organizátorovi nepodaří Výherce kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne vyzvání, je Organizátor oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu. Výhra mu bude odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od potvrzení adresy Výherce soutěže pro doručení Výhry. V případě nemožnosti doručení Výhry, např. její nepřevzetí ze strany Výherce v odběrní lhůtě, neexistence doručovací adresy apod., Výhra propadá bez možnosti náhrady Organizátorovi.

Hlavní ceny budou vyhlášeny a předány na festivalu Prima Fest, na který obdrží Výherci finálových kol pozvánky a vstupenky. Výherci hlavních cen budou kontaktováni nejpozději deset dní před začátkem festivalu s tím, že byli vylosováni v hlavním kole. Samotné hlavní výhry se však vyhlásí až na festivalu Prima Fest. Každý z Výherců hlavních cen získá dvě vstupenky na festival Prima Fest.

Organizátor nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení Výhry během poštovní přepravy.

Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky.

Výhry není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

Všichni Výherci a jejich Výhry budou nejpozději 3. 7. 2018 zveřejněni na www.25letmarimex.cz/vyherci, kde bude uveden seznam výherců.

X. Další ustanovení

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.25letmarimex.cz.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost internetu).

Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Organizátor soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora.

Tato Pravidla soutěže budou uveřejněna na www.25letmarimex.cz/pravidla-souteze-vyhraj-s-marimex a v písemné podobě jsou uloženy v sídle Organizátora.

Tato Pravidla soutěže mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům soutěže, písemně schválených Organizátorem.

V Praze, dne 15. 5. 2018